Skip to main content

Deklaracja o zabezpieczeniu danych ABONA Vewaltungs GmbH

ABONA Verwaltungs GmbH bardzo powarznie odnosi się do zabezpieczenia danych osobowych. Dla tego chcemy poinformować państwo o zebranych przez nas danych osobowych oraz jak ich używamy.

1. Imie i adres kontrolera

Osoba, odpowiedzialna za znaczenie reglamentu głównego po zabezpieczeniu danych oraz innych zastosowanych przepisów o zabezpieczeniu danych państwowych członków Unii Europejskiej, jest

ABONA Verwaltungs GmbH
Heinrich-Blanc-Straße 30 | 76646 Bruchsal (Germany)
Tel.: +49 7251 9760-0
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.abona-erp.com

2. Imie oraz adres osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie danych

Odpowiedzialny za zabezpieczenie danych osobowych jest

Stephan Kuhn
Heinrich-Blanc-Straße 30
76646 Bruchsal | Germany
Tel.: +49 17642032645
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku jakich kolwiek pytań lub propozycji odnośnie zabezpieczenia danych osobowych możecie w każdym momęcie zkontaktować się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za zabezpieczenie danych osobowych.

3. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych musi wyraźnie wskazywać na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej. To ensure this, we would like to explain the terms used in advance.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące warunki:

3.1 Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online (np.

Adres IP lub pliki cookie) lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

3.2 Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to automatycznie. Obejmuje to w zasadzie wszelkie przetwarzanie danych osobowych, takie jak gromadzenie, przechowywanie, modyfikacja, wykorzystanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie itp.

3.3 Odpowiedzialność

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator zapewnia dopuszczalność przetwarzania danych poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, które podlegają regularnym przeglądom.

3.4 Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

3.5 Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

3.6 Odbiorca

Odbiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

3.7 Strona trzecia

Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

3.8 Zgoda

Zgoda jest wyrazem samostanowienia w świetle prawa o ochronie danych. Jest to dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego wyraźnie potwierdzającego aktu, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących. Każda udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

4. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

4.1 Zakres gromadzenia danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy tylko dane potrzebne do świadczenia naszych usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko za Twoją zgodą lub jeśli przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

4.2 Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Paragraf 6 DSGVO przewiduje przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest zasadniczo niezgodne z prawem, chyba że zgoda została udzielona lub przetwarzanie jest dozwolone z uzasadnionego prawem powodu.

Jeżeli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. DSGVO służy jako podstawa prawna.

W przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania umowy zawartej między tobą a nami lub w celu wdrożenia środków przedumownych, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takiego jak ustawowe obowiązki przechowywania i przechowywania, art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO służy jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO jest podstawą prawną.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony naszych interesów lub uzasadnionych interesów osoby trzeciej i jeśli twoje interesy, podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad pierwszym wspomnianym interesem, przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 litera f DSGVO.

4.3 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim i podmiotom przetwarzającym

Zasadniczo Twoje dane będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, chyba że jest to obowiązek prawny, który musimy spełnić.

W celu świadczenia naszych usług sieciowych korzystamy z usługodawców, którzy działają w ramach przetwarzania zamówień na podstawie art. 28 DSGVO.
Oznacza to, że nasi realizatorzy zamówień są starannie dobierani i związani naszymi instrukcjami.

4.4. Przekazywanie danych do państw trzecich

DSGVO gwarantuje równie wysoki poziom ochrony danych w Unii Europejskiej. W związku z tym zezwalamy na przekazywanie twoich danych osobowych do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w art. 44 DSGVO.
Mówiąc dokładniej, oznacza to, że Twoje dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy zostaną udzielone specjalne gwarancje.

4.5 Usuwanie danych i czas przechowywania

Zgodnie z DSGVO wszystkie dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel, dla którego zostały zgromadzone, już nie istnieje. Chyba że istnieją powody zgodnie z art. 17 ust. 3 DSGVO, które uniemożliwiają usunięcie.

4.6 Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Robimy to bez automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz na to wpływ w rozumieniu DSGVO. Jako osoba odpowiedzialna masz następujące prawa w stosunku do nas

5.1 Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody.

5.2 Prawo do informacji

Masz prawo zażądać od nas informacji, czy Twoje dane są przez nas przetwarzane. W takim przypadku możesz poprosić o informacje dotyczące następujących informacji:

 • cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
 • ;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania twoich danych osobowych;
 • jeśli wspomniane dane nie zostały zebrane od ciebie, wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych.

Mamy pokusę, aby dostarczyć Ci kopię przetwarzanych danych osobowych w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego żądania informacji.

5.3 Prawo do sprostowania

Masz prawo do natychmiastowego poprawienia nieprawidłowych danych osobowych.

5.4 Prawo do usunięcia danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofają swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich.

Jeśli dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przez nas upublicznione, jesteśmy zobowiązani, w przypadku żądanego usunięcia, do podjęcia odpowiednich środków, w tym technicznych, w celu zapewnienia usunięcia twoich danych, biorąc pod uwagę dostępne technologie i wdrożenie koszty

Nie masz prawa do rezygnacji („prawo do bycia zapomnianym”), o ile przetwarzanie jest konieczne:

 • w sprawie korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlegamy, lub w ramach wykonywania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i ja oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;
 • do celów archiwalnych, naukowych lub historycznych w interesie publicznym lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DPA, o ile prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów takiego przetwarzania, lub dochodzić, dochodzić lub bronić roszczeń prawnych.
5.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Kwestionujesz dokładność danych osobowych, które Cię dotyczą, przez okres, który pozwala nam zweryfikować dokładność danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz danych, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych lub
 • Zgłaszałeś sprzeciw wobec przetwarzania, o ile nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad twoimi.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe - poza ich przechowywaniem - będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na główny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania jest ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, poinformujemy Cię przed zniesieniem ograniczenia.

5.6 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz masz prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód od nas, pod warunkiem, że przetwarzanie jest na podstawie zgody lub umowy i jest przeprowadzany z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

5.7 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przeNie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które są warte ochrony i przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które cię dotyczą do celów takiego marketingu, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

5.8 Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie lub przechowywanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza DSGVO.

6. Skorzystaj z naszych ofert online

Zbieramy od Ciebie tylko te informacje, które są nam potrzebne do zapewnienia naszej oferty online.

6.1 Zbieranie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Tak długo, jak korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, gromadzone są tylko dane osobowe, które są niezbędne ze względów technicznych w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Dostawca strony przetwarza informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła. To są

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Te pliki dziennika danych nie są jawnie zapisywane.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) DSGVO. Nasz „interes” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) jest funkcjonowaniem tej strony internetowej i realizacją celów ochrony poufności, integralności i dostępności danych.

6.2 Korzystanie z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Dzięki temu nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Nasze pliki cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane w procesie komunikacji elektronicznej lub w celu zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Nie są zapisywane żadne pliki cookie, które śledzą Twoje zachowanie podczas surfowania.

7. E-Mail

Jeśli wyślesz nam wiadomość e-mail, dane te będą przez nas przechowywane. Te wiadomości e-mail są przez nas archiwizowane i usuwane po sześciu latach. Podstawą tego jest art 17 ust. 3 lit. b) DSGVO i art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, w której naszym interesem jest przestrzeganie prawnych okresów przechowywania. Wyłączone z archiwizacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecni klienci mogą otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn e-mail. Biuletyny te wyślemy tylko za Twoją zgodą. W tym celu przechowujemy Twoje dane, dopóki subskrypcja biuletynu jest aktywna.
Przetwarzanie danych w celu wysyłania newslettera wymaga Twojej zgody. Ponadto musisz potwierdzić, że przeczytałeś oświadczenie o ochronie danych. W tym celu stosujemy procedurę podwójnego wyboru w procesie rejestracji. Po udanej rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail, w której musisz kliknąć link, aby potwierdzić rejestrację. W ten sposób zapobiegamy rejestracji nieautoryzowanych osób trzecich przy użyciu Twojego adresu e-mail. Rejestrujemy proces rejestracji, aby móc udowodnić proces zgodnie z wymogami prawnymi. Adres IP wzywającego urządzenia końcowego, data i godzina rejestracji są przechowywane.

Podane przez Ciebie dane będą przechowywane, dopóki subskrypcja biuletynu będzie aktywna. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji. Pozwala to również na wycofanie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych po wyrażeniu zgody na otrzymywanie biuletynów jest art. 6 ust. 1 lit. DSGVO.

Możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu twoich danych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do wyżej wymienionych opcji kontaktowych lub korzystając z linku anulowania subskrypcji w wiadomości reklamowej.

Nasze biuletyny mogą zawierać tak zwane „piksele śledzące”, są to pliki wielkości pikseli, które są pobierane z naszego serwera po otwarciu biuletynu. Te piksele śledzące nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych w celu ustalenia, czy i które linki zawarte w newsletterach są klikane. Informacji tych nie można przypisać do indywidualnych odbiorców biuletynu.

8. Zewnętrzne linki

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

9. Oferty online na platformach społecznościowych

Oferujemy usługi online na różnych platformach społecznościowych, aby zapewnić tam informacje i móc się z Tobą skontaktować.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez odpowiedniego operatora platformy. Z reguły podczas odwiedzania naszych ofert w mediach społecznościowych operator platformy będzie przechowywać pliki cookie w przeglądarce, w których zachowania użytkownika lub jego zainteresowania są przechowywane do celów badań rynkowych i celów reklamowych. Uzyskane w ten sposób profile użytkowników - zwykle na różnych urządzeniach - są wykorzystywane przez operatorów platformy do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Przetwarzanie danych może również dotyczyć osób, które nie są zarejestrowane jako użytkownicy na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych. W pewnych okolicznościach Twoje dane mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, co może utrudniać egzekwowanie Twoich praw. Wybierając takie platformy mediów społecznościowych, upewniamy się jednak, że operatorzy są zobowiązani do przestrzegania standardów ochrony danych w UE.

Przetwarzanie twoich danych osobowych podczas odwiedzania jednej z naszych ofert w mediach społecznościowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie różnorodnej prezentacji zewnętrznej naszej firmy i wykorzystaniu skutecznej możliwości informacji i komunikacji z tobą. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W pewnych okolicznościach możesz również wyrazić zgodę operatora platformy na przetwarzanie danych, w którym to przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. DSGVO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszych ofert w mediach społecznościowych, opcji rezygnacji i dochodzenia praw do informacji można uzyskać w oświadczeniu o ochronie danych odpowiedniego operatora platformy.

9.1 Facebook

Dostawca: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 DSGVO. Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

9.2 YouTube

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

9.3 Instagram

Dostawca: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
Polityka prywatności: https://instagram.com/about/legal/privacy Opt-Out: https://instagram.com/about/legal/privacy

9.4 LinkedIn

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

9.5 Xing

Dostawca: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany)
Polityka prywatności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

10. Dzieci

Nasza oferta jest zasadniczo skierowana do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Żądanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli wniosek dotyczy realizacji umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych.

We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w efektywne przetwarzanie skierowanych do nas wniosków.

Dane wysyłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, wycofanie zgody na przechowywanie lub cel, dla którego dane były przechowywane, nie ma już zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

12. Podania o pracę

Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. Pocztą elektroniczną, pocztą lub za pośrednictwem formularza online). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu twoich danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacyjnego.
Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych będzie zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

12.1 Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz nam podanie, przetwarzamy powiązane dane osobowe (np. Dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) W zakresie, w jakim jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną tego jest § 26 BDSG-neu zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne rozpoczęcie umowy) oraz - jeżeli wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. 1 lit. DSGVO. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu wykonania stosunku pracy.

12.2 Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy, wycofasz aplikację, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub poprosisz nas o usunięcie danych, przesłane przez Ciebie dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane lub przechowywane (okres przechowywania) przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, aby móc śledzić szczegóły procesu aplikacyjnego w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli masz uzasadnione interesy, które przewyższają nasze interesy.

Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek zachowania danych lub inny uzasadniony powód dalszego przechowywania.
Jeśli oczywiste jest, że przechowywanie danych będzie konieczne po upływie okresu przechowywania (np. Z powodu bezpośredniego lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy staną się nieistotne. Pozostałe ustawowe obowiązki zatrzymania pozostają nienaruszone.